Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Versie 1.46 geldig vanuit 1. Januari 2016
I) Eerste bepalingen
A) Toepassingsgebied:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingsverbanden, opdrachten, leveringen en diensten aan Q.auditors - Walter Grimm
Leveringen en diensten worden uitsluitend verricht onder de hieronder vermelde voorwaarden, voor de respectieve afdeling, "handel in metalen producten" en "verzamelen en doorsturen van algemeen toegankelijke informatie", maar uitsluitend van enige vorm van adviserende activiteitwaarmee de klant instemt door de bestelling te plaatsen. Mondelinge afspraken en informatie dienen als niet-bindend te worden beschouwd. Voorwaarden van de contractspartij worden uitdrukkelijk tegengesproken. Afwijkingen van de "Algemene voorwaarden" of zelfs exclusief overeenkomsten vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om geldig te zijn.

B) Bestellen:
Bestellingen moeten indien mogelijk schriftelijk worden ingediend. In elk geval worden schriftelijke opdrachten wettelijk voorzien van de handtekening van de klant. In het geval van een mondelinge bestelling, zullen wij een orderbevestiging sturen. De bestelling wordt als juridisch bindend beschouwd als deze niet binnen één week schriftelijk wordt ingediend. In dringende gevallen kunnen bestellingen ook mondeling worden gedaan en worden ze geacht te zijn uitgegeven, als essentiële e-mailcorrespondentie een projectuitvoering suggereert.


C) Onderaanneming:
We hebben ook het recht om bestellingen door bekwame medewerkers of commerciële / freelance samenwerkingspartners (geheel of gedeeltelijk) te laten uitvoeren en ook om te ruilen.


D) annulering van de bestelling:
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of om redelijkerwijs onderbrekingen te onderbreken zonder een reden op te geven. We zijn ook in aanmerking als afgesproken data niet wordt voldaan door de andere kant, niet te worden uitgevoerd onderhandelde eigen werk of als er twijfels over de kredietwaardigheid van de klant worden opgenomen (bv KSV- rating lager dan 450) te leggen Zwischenfakturen en om het project te onderbreken. 


E) verplaatsingen:
Als de start van het project ben je verhuisd, hebben wij het recht maanden 6 na gunning van de opdracht 25% van de overeengekomen vergoeding, maar ten minste 3 mandagen rekening als borg. Wanneer het project gestart door je keer op wordt uitgesteld, hebben wij het recht om te vragen na een verloop van een jaar na gunning van de opdracht plus de gebruikelijke of overeengekomen duur van het project, de volledige overeengekomen vergoeding (lump sum of gebruikelijke kosten voor de tijdsbesteding) als gevolg. Moet ons bedrijf onmogelijk na gunning van de opdracht als gevolg van dat vertegenwoordigen u redenen om de overeengekomen prestaties te leveren of onze prestaties uit (= annulering), de volledige overeengekomen vergoeding (lump sum of gebruikelijke kosten voor tijd billing) afwijzen kan zijn onmiddellijk opeisbaar. Deze regels zijn van toepassing ongeacht of het project al is gestart.


F) Betalingsvoorwaarden:
In principe zijn onze facturen, tenzij anders overeengekomen, onmiddellijk betaalbaar op de dag van facturering in contanten, overschrijving of clearing cheque.
Bij het verzenden van een factuur met ingesloten papieren wordt onmiddellijk als betaaldatum beschouwd, maar uiterlijk op de datum die is opgegeven op de factuurdatum, zonder enige aftrek, al zijn bankkosten worden door de klant toegevoegd aan het factuurbedrag.
In geval van te late betaling vertragingsrente in het bedrag van 1,5% per begonnen maand. verschoven ten opzichte van de datum van de boekhouding. Van de 21. We behouden ons het recht voor om u elke 2-weken een betaalde betalingsherinnering te sturen, waardoor het openstaande factuurbedrag met € 3, - wordt verhoogd. De klant is niet gerechtigd betalingen of gedeeltelijke betalingen in te houden voor onvolledige prestaties, garantie- of garantieclaims of klachten, maar wij zullen ons inspannen om in zijn belang te handelen.
Als de klant in gebreke is, heeft Grimm het recht om door hem gedane betalingen te verrekenen met onze vorderingen, ongeacht zijn toewijdingsverklaringen, volgens zijn eigen ideeën in overeenstemming met het billijkheidsbeginsel. In geval van verzuim is de koper verplicht contact op te nemen met Grimm  causaal doorgebracht pre kosten, zoals juridische kosten, onderzoek vergoedingen en kosten van incassobureaus te betalen. Indien de koper in verzuim is, of aanzienlijk verslechterd zijn financiële situatie, dus EDM heeft het recht om al hun eisen, zelfs als de betaling wordt verleend, onmiddellijk opeisbaar te maken, of nog niet of slechts ten dele nagekomen contracten terug te trekken met onmiddellijke ingang en de duur voorwaarden met onmiddellijke Effect ontbinden. Grimm heeft in dit geval verder recht op de terugkeer van de Grimm te leveren goederen en goederen die niet volledig zijn betaald in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

Bij een dergelijke omkering is ten minste een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten bedrage van ten minste 25% van de factuurwaarde. De koper heeft geen recht op eventuele tegenvorderingen waartegen hij bezwaar heeft Grimm moet hebben, met de koopprijs of gerelateerde claims van Grimm om te compenseren.

G) Bijkomende kosten:

Het is onze strengste bedrijfsbeleid op prestatiegerichte basis en zonder de gebruikelijke in de industrie kosten, zoals reiskosten, kilometervergoeding, cursusgeld ETX. werken. Echter, het kopiëren van kosten, drukkosten, vertaalkosten, het invoeren van gegevens, de kosten voor data media, kunnen port tegen betaling door het verzenden van documenten in te dienen, messenger services, enz., Die ten laste van de klant als nutsbedrijven zijn. Bovendien kunnen mogelijke extra kosten het gevolg zijn van het overeengekomen gebruik van de infrastructuur van hun bedrijf, een bureau, computers, printers, internet of telefoon. Ook een redelijk hotel, eenpersoonskamer met ontbijt neemt noodzakelijke overnachtingen op de site van ons personeel van de klant over.

H) Eigendomsvoorbehoud:

Het object van aankoop of de goederen blijft ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs en alle bijbehorende kosten en uitgaven. In geval van gedeeltelijke wanbetaling, zijn wij gerechtigd de goederen af ​​te halen zonder toestemming van de koper.

II) Bepalingen voor het veld 
A) Algemene voorwaarden:
De klant moet ervoor zorgen dat de organisatorische randvoorwaarden het mogelijk maken dat de werkzaamheden zo soepel mogelijk worden uitgevoerd om de snelle voortgang van het proces te vergemakkelijken.
B) Documentvoorbereiding:
De opdrachtgever zorgt ervoor dat Grimm zelfs zonder zijn speciale verzoek worden alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering en uitvoering van de bestelling tijdig ingediend en wordt hij op de hoogte gebracht van alle gebeurtenissen en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de bestelling. Dit geldt ook voor alle documenten, processen en omstandigheden die alleen bekend worden tijdens de activiteit van de consultant.


C) Interne informatie:
De klant zorgt ervoor dat zijn werknemers en de wettelijk voorziene en eventueel aanwezige werknemersvertegenwoordiging (ondernemingsraad) hierover worden geïnformeerd voor aanvang van de werkzaamheden.


D) Niet-werving:
De klant verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen die geschikt zijn om de onafhankelijkheid van de samenwerkingspartners en medewerkers van Grimm in gevaar te brengen voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor aanbiedingen van de opdrachtgever voor tewerkstelling of het aannemen van bestellingen voor eigen rekening tijdens en ook binnen twee jaar na afronding van de samenwerking.


E) Auteursrecht:
Grimm blijft een auteursrecht op zijn diensten.

F) Gebruik recht:
Gezien het feit dat de geleverde diensten het intellectuele eigendom zijn van Grimm hebben het recht om te gebruiken hetzelfde geldt zelfs na betaling van de vergoeding voor eigen doeleinden van de klant en als een recht van gebruik in hun eigen vennootschappen en slechts voor zover die in het contract. Elke overdracht niettemin worden gemaakt of openbaar gemaakt in het kader van een liquidatie van de onderneming of faillissement, maar ook de tijdelijke voorziening ten behoeve van de voortplanting, schadeclaims voor. In een dergelijk geval is volledige tevredenheid vereist.


G) Aansprakelijkheid van de consultant:
Grimm en haar medewerkers voeren taken uit in overeenstemming met algemeen aanvaarde principes van de beroepspraktijk. Grimm is alleen aansprakelijk voor schade in geval van bewezen opzet of grove nalatigheid, in het kader van wettelijke bepalingen. Dit geldt ook voor niet-naleving van verplichtingen door geraadpleegde collega's. De vordering tot schadevergoeding kan alleen binnen zes maanden na de of begunstigden hebben opgedaan kennis van de schade, maar zijn wettelijk niet later dan drie jaar na de datum van het evenement af te dwingen.

H) Fee claim

Grimm in ruil voor de levering van zijn diensten, heeft hij recht op betaling van een redelijke vergoeding door de klant. Als de uitvoering van de bestelling nadat het contract is ondertekend door de klant wordt voorkomen (bijvoorbeeld vanwege beëindiging), behoort dit ook toe Grimm echter, de overeengekomen vergoeding. Als de uitvoering van de bestelling wordt onderbroken door omstandigheden die aan de kant van de Grimm een belangrijke reden hebben Grimm alleen recht op het deel van de vergoeding dat overeenkomt met zijn prestaties in het verleden. Dit geldt in het bijzonder als, ondanks beëindiging voor de klant, zijn vroegere prestaties bruikbaar zijn. Grimm kan de voltooiing van zijn dienst afhankelijk maken van de volledige voldoening van zijn honorariumvorderingen. De klacht van het werk getiteld, behalve met duidelijke tekortkomingen, niet tot het achterhouden van de Grimm gerechtigde vergoeding.

I) tijdsverdeling

In dat opzicht zijn concepten zoals de mens-dag en de manuren in onze aanbiedingen is overeengekomen, begrijpen we door een man-uur zestig minuten, en onder een man-dag een optreden in de temporele werkingssfeer van acht uur van de exclusieve een half uur lunchpauze. Reistijden worden niet toegeschreven aan, maar zeer late vertragingen aan de kant van de aannemer.


J) Fee
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hangt het bedrag van de vergoeding af van het tijdstip van voorbereiding van de vergoedingsnota die is uitgegeven door de respectieve richtlijnen van de handelsorganisatie.
III) Slotbepalingen


A) Plaats van uitvoering:
De plaats van uitvoering van het koopcontract is de vestigingsplaats van Grimm , De bevoegde rechtbank voor alle geschillen - met inbegrip van rechtszaken in ruil, cheques en bewijsstukken met de partijen die handelaren of ingeschreven in het handelsregister rechtspersonen en personen die woonachtig zijn in het buitenland, de bevoegde rechter als de rechtbank Oberwart zo is laagste instantie, respectievelijk respectievelijk volgens jurisdictie respectievelijk overeenkomstige hogere rechtbanken. Alle transacties door het Oostenrijkse recht onder uitsluiting van het VN-Sales.


B) Projectfeedback:
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat u ons onmiddellijk op de hoogte brengt bij negatieve feedback van uw bedrijf, zodat wij actie kunnen ondernemen. Sta ons bovendien toe om een ​​feedbackblad naar Grimm te sturen nadat het project is afgelopen om gegevens te leveren voor ons continu verbeteringsproces.


C) achterstallen:
Voor achterstallige betalingen worden aanmanings- en incassokosten en verwijlintresten in rekening gebracht. Indien in het geval van verzuim uitbreidingen nodig zijn om al onze incassokosten te voeren zijn, ieder van ons rennen in de uitoefening van onze vorderingen (inclusief interne kosten), kosten en cash kosten (voor welke titel dan ook) en alle geschillen, in het bijzonder door de tussenkomst van een incassobureau of een advocaat gemaakte kosten. in het geval van verzuim belang van 1,5% per maand vanaf de vervaldag worden overeengekomen, wordt de rente toegevoegd aan één maand en de volgende maand wordt berekend op basis van de toegenomen kapitaalbasis. Binnenkomende betalingen zullen eerst worden toegewezen aan rente en kosten en tenslotte tegen de factuurbedragen pure, zelfs als er iets anders staat vermeld op de acceptgiro.


D) toewijzing van claims:
We behouden ons het recht voor claims aan derden toe te wijzen


E) Vertrouwelijkheid:
Onze medewerkers en contractpartners zijn gebonden aan geheimhouding. Documenten en informatie die aan ons wordt verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en op verzoek teruggestuurd of vernietigd na voltooiing van het project.


F) Privacy:
De contractpartner gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat zijn bedrijfsgegevens, die nodig zijn voor de rechtshandeling, worden geregistreerd en verwerkt door EDP. Grimmig verbindt zich ertoe deze gegevens te beschermen volgens de stand van de techniek tegen ongeoorloofde toegang.

G) Fouten en drukfouten:

Fouten en drukfouten voorbehouden. Een betwisting van de overeenkomst vanwege een fout is uitgesloten.


H) Splitsbaarheidsclausule:
Mocht een van de bovenstaande bepalingen onnauwkeurig, ondoeltreffend of nietig zijn of worden, dan blijven zowel het contract als geheel als de andere algemene voorwaarden geldig.


I) Mogelijke wijzigingen:
De huidige versie van onze Algemene voorwaarden wordt op internet gepubliceerd voor al onze klanten, leveranciers en zakelijke partners.